L I V N O

G R A D    K U L T U R E

 

Franjevački  muzej  i  galerija Gorica  -  Livno

Liber, 2.st.

Arhitrav oltarne grede, Rapovine, 9.st.

Ulomci pluteja, 9./10. stoljeće

Franjevački muzej i galerija Gorica (FMGG)
Gorička cesta b.b.
34101 Livno
B i H.
Tel.: 00387/34/200-922
Tel./Fax.: 00387/34/200-923
E-mail: framuzej@hotmail.com


Ranosrednjovjekovna posuda, 8./9.st.

Dijelatno vrijeme: 8-16 h
Stručno vodstvo: 11-15 h
Za stručno vodstvo najaviti telefonom.
Stručno osoblje FMGG-a:
Ravnatelj: Josip Gelo
Kustos arheolog: Marija Marić
Kustos etnolog: Jela Duvnjak
Stručni suradnik: Dr. fra Bono Vrdoljak

MUZEJ

        Franjevački muzej i galerija Gorica - Livno, službeno je utemeljen 2. listopada 1995. godine, sa ciljem da sustavno sakuplja, čuva, stručno zaštiti i znanstveno obradi, te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske županije i šire. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19. st. u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine, te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu. O tome svjedoči pisani dokument iz 1896. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti. Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej, danas FMGG, koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana, te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena. Muzej je još u fazi oblikovanja, ali se predstavlja javnosti kao osnova za nove istraživačke korake.

 


ARHEOLOŠKA   ZBIRKA

 

Drvena konstrukcija prapovijesnog groba na Pustopolju, Kupres.

         Stalni postav arheološke zbirke uključuje spomenike iz najstarije prošlosti do kasnog srednjeg vijeka. Najstariji predmeti pripadaju vremenu bakrenog doba. To su kamene sjekire, te brojni ulomci gradinske keramike iz brončanog doba. Značajan je nalaz iz ranog brončanog doba s Kupreškog polja, radi se o prapovijesnom grobu sa pokojnikom sahranjenim u drveni sanduk.

Kupreški čovjek

 

         Kasnom   brončanom željeznom   dobu   pripadaju predmeti  iz  ostava  i  sa  gradina:  nakit,  oružje  i keramičke  posude.   Razdoblje  antike, svjedočeći  o suživotu  Ilira - Delmata Rimljana,  zastupljeno  je  kamenim  votivnim  i  nadgrobnim  spomenicima.  Izuzetno  je  lijep  Liberov  zavjetni  reljef  iz  Vašarovina.  
O  razdoblju  kasne  antike  svjedoče  ostaci  brojnih  ranokršćanskih  crkava  i  nalazi  iz  grobova:   Rešetarica,  Sv. Ivo - Livno, Potočani, i.t.d.     U  arheološkoj  zbirci  brojni  su  spomenici  iz  najstarijeg  razdoblja  hrvatskog  srednjeg  vijeka.    Posebno  je  značajan  mač  i  ostruge  karolinškog  tipa  iz  razdoblja  8/9.st.  Kraljičin  nasip - Rešetarica, kao  i  kameni  ulomci  crkvenog  namještaja  ukrašenog   pleternim   ornamentom.   Arheološka   zbirka  kronološki  završava  nalazima  sa  lokaliteta   Sv. Ivo - Livno,  koji  sežu  do  u  16.st.

NUMIZMATIČKA   ZBIRKA

Bogata numizmatička zbirka FMGG-a uključuje novac u rasponu od 4.st. pr.Kr. do najnovijeg doba. Za potrebe arheološke zbirke izdvojeni su i obrađeni antički i srednjovjekovni novci, uključujući predrimski novac, novac rimske republike i carski novac, bizantski novac, novac bosanskih vladara, ugarski, dubrovački i mletački novac. U svrhu čuvanja vrijedne zbirke, još 1896. naručen je ormar za numizmatiku po uzoru na numizmatičke ormare u bečkom muzeju.

Hadrijan, 117.-138. g.

ZBIRKA  SAKRALNIH  PREDMETA

Raspelo, nepoznati majstor, 19.st.

Bogata po sadržaju i vrijednosti čeka prostor za smještaj i izlaganje, iako je obrada materijala u tijeku. Uključuje crkvene predmete (kaleži, križevi, navikule, kadionice ...) i liturgijsko ruho, kao i slike starih majstora.

ETNOGRAFSKA   ZBIRKA

Etnografska zbirka čuva tradiciju i običaje bliske prošlosti livanjskog kraja. Čuva nošnju, oruđe i predmete svakodnevne upotrebe, a dodatno je obogaćuje zbirka starog oružja.Slijedi evidentiranje, obrada i zaštita, te stalni postav ove vrijedne i raznovrsne zbirke.

Počelica, etnografska zbirka

FILATELISTIČKA  ZBIRKA

Nužno je spomenuti značajnu i rijetku filatelističku zbirku fra Miroslava Džaje, koja se i nakon njegove smrti nadopunjuje. Ova zbirka dobit će svoje mjesto u muzeju nakon stručne obrade.

SAMOSTANSKA   KNJIŽNICA

Knjižnica je stavljena na raspolaganje potrebama muzeja što je od velikog značaja svima koji se žele baviti znanstvenim radom. Stara knjižnica raspolaže bogatim fundusom od oko 3000 knjiga iz razdoblja od 1500-1850.g. Knjižnica raspolaže i bogatom arhivskom građom iz 18. i 19. stoljeća.

Pribavljanjem novih knjiga i stručnih časopisa književni fundus se redovito popunjava, tako nova knjižnica broji oko 35 000 naslova, koji su na raspolaganju svim ljubiteljima knjige i znanstvenicima.

 

 

ISTRAŽIVAČKA   DJELATNOST

bulletPodgradina-Rešetarica; Arheološka istraživanja 1988-89.
Sudjeluju: FMGG-Livno, MHAS-Split,
Zavod za zaštitu spomenika - Sarajevo;
bulletGroblje Sv.Ivo, Livno; Arheološka istraživanja 1991., 1993-1995.
Voditelji: Dr.fra Bono Mate Vrdoljak, Tihomir Glavaš, Dr.Boško Marijan;

                                                                            POVRATAK