Kompas

Traženje sjevera  kompasom

 Kompasom najlakše i najtočnije  određujemo strane svijeta . 

Poznato je da  se magnetni i geografski sjever ne poklapaju potpuno  (magnetna deklinacija). Kod jednostavne i nezahtjevne upotrebe  kompasa taj otklon možemo zanemariti . Kod rada s kompasom uvijek moramo paziti da nisu u blizini naprava ili objekata (dalekovoda , metalnih i drugih predmeta ), koji bi "zbunili" magnetnu iglu i točnost pri radu ..
 
 

postopekODREĐIVANJE   STRANA SVIJETA   KOMPASOM